Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Canalcruises Booking is een handelsnaam van Noord-Holland Events, waarvoor dezelfde algemene voorwaarden gelden.

 

Canalcruises Booking: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Cliënt: de wederpartij van Canalcruises Booking.

 

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Canalcruises Booking en een cliënt waarop Canalcruises Booking deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 1. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 1. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Canalcruises Booking en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

 

 1. De door Canalcruises Booking gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Canalcruises Booking is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

 

 1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Reserveringen:

 1. Alle reserveringen moeten door de klant schriftelijk worden bevestigd.
 2. Op alle cateringovereenkomsten die door Canalcruises Booking worden afgesloten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze zijn ter inzage beschikbaar en worden op verzoek kosteloos toegezonden.
 3. Indien er naast UVH nog andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, gelden deze voorwaarden wanneer er sprake is van een conflict.
 4. Voor alle groepsreserveringen die langer dan 3 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum zijn gemaakt en die meer dan 50% van onze totale vloot in beslag nemen, kan een aanbetaling van 10% worden gevraagd, afhankelijk van de bezettingsgraad bij Canalcruises Booking.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Als ontbindende voorwaarde voor alle rondvaarten gelden weersomstandigheden (harde storm en/of ijsgang en/of hoogwater) waardoor de rondvaart wordt belemmerd c.q. onmogelijk wordt. Of van dergelijke weersomstandigheden sprake is, komt in eerste instantie ter beoordeling van de kapitein in functie.

 

 1. Canalcruises Booking is gerechtigd om passagiers die zich misdragen of in kennelijke staat zijn van boord te verwijderen.

 

 1. Cliënt kan voor de uitvoering van een programma geen aanspraak maken op een bepaald type boot dan wel een specifieke boot.

 

 1. Cliënt dient alle aanwijzingen van Canalcruises Booking of zijn medewerkers stipt en zonder uitstel op te volgen. De toegang tot vaartuigen, steiger en kassahuis kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd indien dit door Canalcruises Booking noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld in verband met de capaciteit, veiligheid, openbare orde, het dreigende ontstaan van schade of hinder.

 

Artikel 5 Vertraging

 1. Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door Canalcruises Booking aan cliënt doorberekend.

 

 1. Bij overschrijding van de afvaarttijd komt het eerste kwartier voor rekening van Canalcruises Booking. Voor ieder verder kwartier of deel daarvan betaalt cliënt extra vaartijd en extra kosten voor bedienend, gidsend en ander medeopvarend personeel.

 

 1. Grote door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) het programma tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

 

Artikel 6 Betaling

 1. De cliënt betaalt bij het ondertekenen van de overeenkomst 100% van de totaalprijs aan.

 

 1. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Canalcruises Booking het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van Canalcruises Booking.

 

 1. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt.

 

Artikel 7 Catering

 1. Catering aan boord wordt uitsluitend verzorgd door Canalcruises Booking zelf.

 

 1. Cliënt is verplicht om cateringkosten, voorzover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen aan Canalcruises Booking.

 

 1. Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan Canalcruises Booking is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een Minimaal van € 115,-.

 

Artikel 8 Annulering

Annulering / No show:

 1. In het geval van een “no show” of te wel het niet komen opdagen zonder te annuleren, is de klant in alle gevallen gehouden tot betaling van het totale reserveringsbedrag.
 2. Annuleringen moeten schriftelijk en voorzien van een datum worden ingediend. De klant kan geen rechten ontlenen aan een mondelinge annulering.
 3. De datum van ontvangst van de schriftelijke annulering geldt als de definitieve annuleringsdatum.
 4. De annuleringskosten worden vastgesteld op basis van het totale bedrag van de reservering, zoals aangegeven in de meest recente schriftelijke bevestiging van de betreffende reservering, groepsevent of conferentie.
 5. Het is de klant niet toegestaan een overeenkomst te annuleren tenzij hij of zij tegelijkertijd een bindend voorstel doet voor betaling van de hieronder aangegeven bedragen. Bij elke annulering wordt een dergelijk voorstel verondersteld. Het voorstel wordt als geaccepteerd beschouwd indien Canalcruises Booking het voorstel niet onmiddellijk afwijst.
 6. Eventuele bedragen die Canalcruises Booking op het moment van de annulering al verschuldigd is aan derden moeten te allen tijde volledig door de klant aan Canalcruises Booking worden vergoed, op voorwaarde dat Canalcruises Booking bij het aangaan van deze verplichtingen niet onredelijk heeft gehandeld. De betreffende bedragen zullen in mindering worden gebracht op de reserveringsgelden die hieronder worden genoemd.
 7. In het geval van een gedeeltelijke annulering van de cateringdiensten gelden onderstaande voorwaarden pro rata voor de geannuleerde cateringdiensten.
 8. indien een of meer overeengekomen cateringdiensten geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd, gelden onderstaande voorwaarden pro rata voor de cateringdiensten die zijn geannuleerd.

 

Annulering van bootverhuur & andere cateringovereenkomsten

 1. Groepenbootverhuur en & andere cateringovereenkomsten

Groeps- en/of catering-annuleringen zijn conform UVH-regels, tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen in het betreffende groeps- of cateringcontract. Anders gelden onderstaande termijnen en voorwaarden.

 1. a) Vindt de annulering meer dan 6 weken voor het tijdstip waarop volgens de voorwaarden van de cateringovereenkomst de eerste cateringdienst geleverd moet worden, hierna “de aanvangsdatum”, plaats dan is de klant Canalcruises Booking geen betaling verschuldigd.
 2. b) Vindt de annulering tussen 6 en 4 weken voor de aanvangsdatum plaats, dan is de klant Canalcruises Booking 10% van de reserveringssom (=aanbetaling zonder de mogelijkheid van restitutie; alleen als dit in het specifieke contract wordt genoemd) verschuldigd.
 3. c) Vindt de annulering tussen 4 en 3 weken voor de aanvangsdatum plaats, dan is de klant Canalcruises Booking 15% van de reserveringssom verschuldigd.
 4. d) Vindt de annulering tussen 3 en 2 weken voor de aanvangsdatum plaats, dan is de klant Canalcruises Booking 35% van de reserveringssom verschuldigd.
 5. e) Vindt de annulering tussen 14 en 10 dagen voor de aanvangsdatum plaats, dan is de klant Canalcruises Booking 60% van de reserveringssom verschuldigd.
 6. f) Vindt de annulering tussen 10 en 5 dagen voor de aanvangsdatum plaats, dan is de klant Canalcruises Booking 85% van de reserveringssom verschuldigd.
 7. g) Vindt de annulering 5 dagen of korter voor de aanvangsdatum plaats, dan is de klant Canalcruises Booking 100% van de reserveringssom verschuldigd.

 

Artikel 9 Deelannulering

Gedeeltelijke annulering van bootverhuur & andere cateringovereenkomsten

 1. Een aanzienlijke vermindering (=meer dan 45% wijziging ten opzichte van de originele reservering) van gereserveerde boten en/of cateringdiensten kan tot leiden tot een annulering door Canalcruises Booking.

Bij een vermindering van groeps- en andere overeengekomen cateringdiensten gelden de volgende termijnen en voorwaarden:

 1. a) Vindt de vermindering meer dan 6 weken voor de aanvangsdatum plaats, dan mag de klant kosteloos het totaalaantal gasten of deelnemers met maximaal 45% verminderen. De vermindering is alleen kosteloos als na de vermindering nog steeds aan de omzetgarantie wordt voldaan.
 2. b) Vindt de vermindering tussen 6 en 4 weken voor de aanvangsdatum plaats, dan mag de klant kosteloos het totaalaantal gasten of deelnemers met maximaal 30% verminderen. De vermindering is alleen kosteloos als na de vermindering nog steeds aan de omzetgarantie wordt voldaan.
 3. c) Vindt de vermindering tussen 4 en 3 weken voor de aanvangsdatum plaats, dan mag de klant kosteloos het totaalaantal gasten of deelnemers met maximaal 25% verminderen. De vermindering is alleen kosteloos als na de vermindering nog steeds aan de omzetgarantie wordt voldaan.
 4. d) Vindt de vermindering tussen 3 en 2 weken voor de aanvangsdatum plaats, dan mag de klant kosteloos het totaalaantal gasten of deelnemers met maximaal 20% verminderen. De vermindering is alleen kosteloos als na de vermindering nog steeds aan de omzetgarantie wordt voldaan.
 5. e) Vindt de vermindering tussen 14 dagen en 7 dagen voor de aanvangsdatum plaats, dan mag de klant kosteloos het totaalaantal gasten of deelnemers met maximaal 10% verminderen. De vermindering is alleen kosteloos als na de vermindering nog steeds aan de omzetgarantie wordt voldaan.
 6. f) Vindt de vermindering 7 dagen of korter voor de aanvangsdatum plaats (met maximum van 24 uur voor aanvang), dan mag de klant kosteloos het totaalaantal gasten of deelnemers met maximaal 5% verminderen. De vermindering is alleen kosteloos als na de vermindering nog steeds aan de omzetgarantie wordt voldaan.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid Canalcruises Booking

 1. Canalcruises Booking is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van cliënt. Cliënt neemt al zijn of haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.

 

 1. Canalcruises Booking is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van cliënt, behoudens ontstaan door opzet of grove schuld van Canalcruises Booking.

 

 1. Canalcruises Booking is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van cliënt ontstaan bij het betreden van de afvaartsteiger of de rondvaartboot. Cliënt betreedt de afvaartsteiger en rondvaartboot geheel op eigen risico.

 

 1. Canalcruises Booking is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de rondvaart.

 

 1. Canalcruises Booking is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

 

 1. Voor zover Canalcruises Booking aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.

 

 1. Voor zover Canalcruises Booking aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid cliënt

 1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt veroorzaakte schade aan eigendommen van Canalcruises Booking of derden.

 

 1. Cliënt is aansprakelijk voor schade die cliënt of zijn bagage aan Canalcruises Booking of zijn medewerkers berokkent.

 

 1. Alle door Canalcruises Booking georganiseerde activiteiten vinden volledig voor eigen risico van cliënt plaats.

 

 1. Cliënt vrijwaart Canalcruises Booking van schadeclaims door derden.

 

Artikel 12 Klachten

 1. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 2 dagen na de rondvaart schriftelijk bij Canalcruises Booking te worden ingediend.

 

 1. Klachten die mondeling worden gedaan of later dan twee dagen na de rondvaart worden ingediend, zullen niet in behandeling worden genomen.

 

 1. In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, dienen eventuele klachten over de catering direct op de avond zelf en expliciet aan het bedienend personeel gemeld te worden.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 

Artikel 14 Veiligheid

 1. Cliënt moet ten alle tijden aanwijzingen van de schipper opvolgen.

 

 1. Indien aanwijzingen niet opgevolgd worden heeft Canalcruises Booking het recht om de vaart af te breken. Cliënt kan dan geen aanspraak maken op restitutie.
Neem contact met ons op