Canal Cruises booking.com is een entiteit van Noord Holland Catering BV. Als onderdeel van de Jonkman Hospitality Group; met vestigingsadres Ambachtsweg 10a, te Oosthuizen. Canal Cruises booking.com is in die hoedanigheid hierna te noemen Noord Holland Catering.

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid:

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Noord Holland Catering deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden. Overeenkomstig kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Programma’s, voorstellingen, arrangementen en overige activiteiten kunnen aan verandering onderhevig zijn. Noord Holland Catering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten:

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Noord Holland Catering en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden:

Noord Holland Catering is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Noord Holland Catering BV

 

Artikel 1 definities

Officieel Netwerk Catering Events.

Een netwerk van kwaliteitsbewuste partycateraars met als doel het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit en het imago van de partycateringbranche in Nederland.

Opdrachtnemer (Noord Holland Catering BV).

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van diensten voor bijeenkomsten en lid is van ONCE.

 

Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met Noord Holland Catering een overeenkomst heeft gesloten.

 

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Noord Holland Catering terzake één of meer door Noord Holland Catering te verlenen diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

 

Annulering

De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden genaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Noord Holland Catering gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.

 

Dagen

Met dagen worden bedoeld kalenderdagen.

 

Werkdagen

Met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

AVP

Algemene Voorwaarden Partycateraars.

2.1

De AVP zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle aanbiedingen van opdrachtnemer tot het sluiten van een overeenkomst. Andere algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien naast de AVP andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de AVP.

2.2

Afwijken van de AVP is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.

2.3

Zijn de AVP eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de AVP toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1

Alle door of namens Noord Holland Catering gedane aanbiedingen zijn 14 werkdagen geldig, tenzij anders vermeld en/of tenzij Noord Holland Catering de aanbieding binnen die termijn intrekt. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan Noord Holland Catering de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.

3.2

Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever. Opdrachtnemer kan een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever zenden.

Maakt opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na verzending van een opdrachtbevestiging bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van de opdracht, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3

Noord Holland Catering is hoe dan ook pas gebonden als zijn schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard, of als hij een opdrachtbevestiging verstuurd heeft. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij opdrachtgever.

3.4

Opdrachtgever kan tot 5 werkdagen voor de datum van uitvoering een lager aantal dan het oorspronkelijk opgegeven aantal gasten doorgeven aan Noord Holland Catering. Bedraagt het gecorrigeerde aantal gasten minder dan 50% van het oorspronkelijke aantal, dan is er sprake van een gedeeltelijke annulering, waarop artikel 6.1 van overeenkomstige toepassing is. In dat geval bepaalt Noord Holland Catering de creditering aan de hand van de gegevens vermeld op de offerte of opdrachtbevestiging. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing op assortimentswijziging door opdrachtgever voor de dag van uitvoering. Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging extra in rekening gebracht.

3.5

Afspraken met personeelsleden van Noord Holland Catering binden Noord Holland Catering niet, tenzij deze schriftelijk namens Noord Holland Catering zijn bevestigd.

3.6

Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij Noord Holland Catering berusten.

3.7

De onder 3.6 bedoelde bescheiden blijven eigendom van opdrachtnemer. Noord Holland Catering behoudt zich dan ook het recht voor om die bescheiden terug te vorderen.

 

Artikel 4 Prijzen

4.1

Alle prijzen zijn op de web site zijn inclusief, in de offerte exclusief B.T.W. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever.

4.2

Verstrekt opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.3

Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is Noord Holland Catering gerechtigd deze verhogingen aan opdrachtgever door te berekenen.

4.4

Een prijsverhoging als bedoeld onder 4.3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 5 Betaling

5.1

De betaling dient te geschieden 7 werkdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte.

5.2

Opdrachtgever is verplicht 30 dagen voor uitvoering van de overeenkomst dient opdrachtgever 50 % over het F&B gedeelte en 100% van de personeel en materiaalkosten van de overeengekomen prijs te hebben aanbetaald, de laatste 25% dient te geschieden 8 werkdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte.

5.3

Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen is, heeft Noord Holland Catering het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing.

5.4

Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan Noord Holland Catering over het uitstaande bedrag een rente per kalendermaand verschuldigd van 1,5%. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een volle maand gerekend.

5.5

Ingeval opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die Noord Holland Catering moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ‘incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 120,–. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer juridische bijstand heeft ingeroepen, blijkt de gehoudenheid tot betaling van incassokosten. Daarnaast draagt opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen ter verkrijging van voldoening, indien daartoe door Noord Holland Catering wordt overgegaan.

5.6

Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Noord Holland Catering aanleiding geeft, is Noord Holland Catering gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid geeft in de vorm van een bankgarantie voor de betaling van toekomstige termijnen.

5.7

Opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op verrekening.

5.8

Eventuele geschillen tussen Noord Holland Catering en opdrachtgever naar aanleiding van door opdrachtgever gedane reclames, dan wel uit anderen hoofde, geven opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij hij daartoe door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is gemachtigd.

 

Artikel 6 Annuleringen

6.1

Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Noord Holland Catering het aanbod niet onverwijld verwerpt.

(a) Bij annulering meer dan 60 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering is opdrachtgever gehouden 20% van de aanneemsom aan Noord Holland Catering te betalen.

(b) Bij annulering 30 dagen of meer voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 50% van de aanneemsom aan Noord Holland Catering te betalen.

(c) Bij annulering 14 dagen of meer voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 85% van de aanneemsom aan Noord Holland Catering te betalen.

(d) Bij annulering minder dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 100% van de aanneemsom aan Noord Holland Catering te betalen.

6.2

Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering Noord Holland Catering heeft bereikt.

6.3

Noord Holland Catering behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften, dan wel de goede smaak, te annuleren, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 7 Uitvoering

7.1

De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Noord Holland Catering is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is Noord Holland Catering, onverminderd het bepaalde in artikel 3.3, niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

7.2

Opdrachtgever staat ervoor in dat Noord Holland Catering alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten tenzij anders overeengekomen.

7.3

Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met opdrachtnemer voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft Noord Holland Catering het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan Noord Holland Catering verschuldigd is, terstond opeisbaar.

7.4

Noord Holland Catering is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de offerte, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van Noord Holland Catering een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

7.5

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt opdrachtgever zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming op kosten van opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk bewijs aan Noord Holland Catering dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.

7.6

Noord Holland Catering neemt maatregelen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Noord Holland Catering zal zodanige gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever aan derden kenbaar maken.

7.7

Indien Noord Holland Catering eten en drinken, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van het eten vanaf het moment van aflevering.

7.8

Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever eten van locatie meenemen, is dat voor eigen risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

7.9

Noord Holland Catering maakt indien nodig gebruik van de BHV-ers van opdrachtgever. Opdrachtgever is er dan ook verantwoordelijk voor dat er voldoende BHV-ers op locatie tijdens de partij aanwezigheid zijn.

 

Artikel 8 Transport en werk omstandigheden

8.1

Tenzij anders wordt overeengekomen is de keuze van het transport aan Noord Holland Catering. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Noord Holland Catering is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot inontvangstneming van de goederen, dan is opdrachtnemer gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee Noord Holland Catering aan de leveringsplicht heeft voldaan. Noord Holland Catering behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren

8.2

Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan Noord Holland Catering, naar de eis van Noord Holland Catering zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertragingen ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin Noord Holland Catering werkt onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.

8.3

Opdrachtgever geeft Noord Holland Catering de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu. Opdrachtnemer kan opdrachtgever indien gewenst een HAM-checklist aanleveren.

 

Artikel 9 Reclame

9.1

Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met het geen opdrachtgever wenst.

9.2

Reclames zijn slechts schriftelijk en gemotiveerd mogelijk binnen 8 werkdagen na uitvoering van de opdracht. Uitgangspunt bij reclames is de tussen partijen overeengekomen offerte of opdrachtbevestiging. Kennelijke druk-, schrijf- en/of telfouten, dan wel onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen binden Noord Holland Catering niet.

9.3

Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie af te keuren.

9.4

Noord Holland Catering aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, dan wel door van buiten komende oorzaken.

9.5

Ingeval de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief of telefax ter kennis van Noord Holland Catering te worden gebracht. Reclames die Noord Holland Catering na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 8 dagen bereiken, hoeven door Noord Holland Catering niet meer in behandeling genomen te worden. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1

Noord Holland Catering is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Noord Holland Catering.

10.2

Iedere eventuele aansprakelijkheid van Noord Holland Catering, uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat terzake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Noord Holland Catering vergoed wordt.

10.3

Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is Noord Holland Catering niet aansprakelijk.

10.4

Indien de verhouding van de aan opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door opdrachtnemer te vergoeden schade worden gematigd.

10.5

Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat Noord Holland Catering toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

10.6

Opdrachtgever wordt ter alle tijden als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van Noord Holland Catering tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door Noord Holland Catering of anderen aan de ruimte toegebrachte schade aanvaardt Noord Holland Catering geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart Noord Holland Catering voor alle aanspraken van derden ter zake.

10.7

Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of inrichtingmaterialen en tentpaviljoens welke geschiedt op aanwijzing en/of met toestemming van opdrachtgever, aanvaardt Noord Holland Catering geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade.

10.8

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Noord Holland Catering en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.

10.9

Noord Holland Catering is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.

10.10

Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever.

 

Artikel 11 Klachten

11.1

Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens-en/of drinkwaren binnen 2 uur na levering aan Noord Holland Catering te melden, opdat Noord Holland Catering de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen. Voornoemde termijn geldt als de diensten tijdens normale werkuren worden verricht. Indien de diensten buiten deze normale werkuren worden verricht, dient de melding onmiddellijk op de eerste werkdag daarna te geschieden.

11.2

Eventuele klachten worden door Noord Holland Catering slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de gebreken aan opdrachtnemer doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen Noord Holland Catering daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

 

Artikel 12 Eigendom goederen

12.1

Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door Noord Holland Catering ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van Noord Holland Catering. Indien goederen van Noord Holland Catering achterblijven, moeten deze door opdrachtgever ongefrankeerd aan Noord Holland Catering geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan Noord Holland Catering tegen kostprijs worden vergoed.

 

Artikel 13 Overmacht

13.1

Als overmacht voor Noord Holland Catering gelden alle omstandigheden buiten toedoen van Noord Holland Catering, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen Noord Holland Catering nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening.

13.2

In geval van overmacht zal opdrachtgever aan Noord Holland Catering nog 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.

13.3

Indien de overmachttoestand aanhoudt en uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. In dat geval dient de ontbindende partij de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te stellen, zij is dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een gedane aanbetaling zal dan worden terugbetaald.

13.4

Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering van Noord Holland Catering voor de duur van deze omstandigheid op.

13.5

Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten is Noord Holland Catering op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1

Op alle overeenkomsten tussen Noord Holland Catering en opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2

Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.

 

Artikel 15 Geschillen

15.1

Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door opdrachtnemer gedane offertes en de met Noord Holland Catering gesloten overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Noord Holland Catering, tenzij Noord Holland Catering verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van opdrachtgever.

 

Privacy Statement

Noord Holland Catering B.V. bekend onder KvK 37116242, Vestigingsnr. 000017484162 gevestigd aan de Ambachtsweg 10a, 1474 HW te Oosthuizen (en hierna verder te noemen als “NH-Catering”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. NH-Catering doet dit om bezoekers/klanten en derdens zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Via deze website (www.nh-catering.nl, een website van NH-Catering) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. NH-Catering vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de wet AVG (ingaand op 25 mei 2018 aanstaande) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

Functionaris Gegevensbescherming

In het kader van de wet AVG kunnen we melden dat NH-Catering geen Functionaris Gegevensbescherming heeft, maar we helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@nh-catering.nl of of 0299 – 40 20 34.

Welke persoonsgegevens verwerkt NH-Catering?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens middels deze website:

 • naam,
 • bedrijfsnaam
 • adres, postcode en plaats
 • (mobiel) telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bestelgegevens
 • en eventuele verdere informatie ingegeven in het veld vraag/opmerking (op deze pagina)

 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

NH-Catering verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Administratie en dienstverlening
In onze administratie houden we bij wie mogelijke klanten en leveranciers van NH-Catering zijn, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om u te kunnen bereiken en tot dienst te zijn.
U kunt NH-Catering via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail en Facebook. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

2. Marketing & Werving
Voor NH-Catering campagnes verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.
Ook kunnen wij voor NH-Catering (en aan ons gerelateerde campagnes) gebruik maken van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit kunnen wij doen via Facebook en mogelijk Instagram targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.
Indien u niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kunt u dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kunt u u hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe u dit kan doen, leest u op de volgende pagina’s door op de overeenkomstige link te klikken:

 • Facebook
 • Instagram (is een onderdeel van Facebook en deze verwijst naar dezelfde pagina)

Let op: het kan zo zijn dat u na eventuele afmelding nog steeds NH-Catering advertenties te zien kan krijgen wanneer u valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

3. Verbetering NH-Catering dienstverlening
Voor de verbetering van onze service houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of (mogelijk in de toekomst) onze nieuwsbrieven relevant gevonden worden.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via info@nh-catering.nl of of 0299 – 40 20 34.

 • Informatie en inzage:Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u hebben verwerkt en vastgelegd. We leggen u desgewenst uit over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie:Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben vastgelegd? Laat het ons dan weten, dan passen we het zo snel als mogelijk aan.
 • Vergetelheid: U kunt kan ons verzoeken de persoonsgegevens die wij van u hebben te verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om marketing doeleinden? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de nieuwe AVG wetgeving om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

Daarnaast kunt u ook:

 • Uw toestemming intrekken:bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als u toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP:Indien u van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bewaartermijnen

NH-Catering bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, bewaren we uw gegevens nog gedurende 6 maanden nadat we hierop hebben gereageerd, om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Bedrijfsgegevens bewaren we zolang de onderlinge dienstverlening loopt. Gerelateerde persoonlijke gegevens – in relatie met het bedrijf waarvoor u werkt of optreedt – vallen hier tevens onder.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (opdracht, afname dienst en/of product of een evenement) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van NH-Catering: het uitvoeren van onze doelstelling. Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken neem dan contact met ons op!

Derde ontvangers

Voor de uitvoering enkele van onze diensten kunnen wij dienstverleners inschakelen. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een mediapartner, onze accountant, een cloud omgeving, etc. en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van NH-Catering.
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

Links

Op de website van NH-Catering zijn mogelijk een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. NH-Catering is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende eigenaar/organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de website van NH-Catering. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende website plaatsen cookies of soortgelijke technieken (hierna: “cookies”):

 • https://www.nh-catering.nl/

Op de betreffende websites kunt u – indien van toepassing – toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

Hieronder vind u een lijst van cookies die geplaatst worden door de NH-Catering website en hun functionaliteit:

Analytische cookies (Google Analytics):

Cookie Opslagperiode Doel 
_gat 1 minuut Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.
_gid 24 uur Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.
_ga 2 jaar Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).

NH-Catering maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de NH-Catering website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op uw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt NH-Catering inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de NH-Catering website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de NH-Catering website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de NH-Catering website optimaal werkt.

NH-Catering verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens kunnen via cookies in het webanalyse systeem worden opgeslagen:

 • het IP-adres,
 • technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer of een andere browser),
 • de resolutie van uw computerscherm,
 • vanaf welke pagina u op de NH-Catering website bent gekomen,
 • wanneer en hoe lang u de NH-Catering website bezoekt of gebruikt,
 • of u gebruik maakt van functionaliteiten van de NH-Catering website,
 • welke pagina’s u bezoekt op de NH-Catering website.

 

Social cookies:

Cookie: Facebook; Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xs
Doel: Cookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is en door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de derden bent geweest, advertenties van de NH-Catering te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).
Opslagperiode: Max 1 jaar

Cookies verwijderen

U kunt uw cookies het gemakkelijkst verwijderen via uw browser(s). Hieronder treft u een lijst met de meest gebruikte browsers en overeenkomstige links naar de manier waarop u in die browser uw cookies kunt verwijderen:

Oosthuizen, 25 mei 2018

Neem contact met ons op